Índex

1. Àmbit d'aplicació

2. Celebració del contracte

3. Preu i condicions de pagament

4. Condicions de lliurament i enviament

5. Responsabilitat per defectes

6. Dret i jurisdicció aplicables

7. Resolució alternativa de litigis

1) Àmbit d'aplicació

Aquestes condicions generals de contractació de MEDIR S.L. (en endavant, "el venedor") s'apliquen a tots els contractes celebrats entre un consumidor o empresari (en endavant, "el client") amb el venedor en relació amb mercaderies o prestacions exposades pel venedor a la seva botiga en línia.

2) Celebració del contracte

2.1 Les descripcions de productes presentades a la botiga web del venedor constitueixen ofertes vinculants d'aquest últim, que el client accepta mitjançant una comanda.

2.2 El client pot realitzar comandes per telèfon, correu postal, correu electrònic, o bé a través del formulari de comandes en línia integrat a la botiga web de venedor, acceptant així l'oferta d'aquest últim. A l'efectuar una comanda mitjançant el formulari en línia i després d'haver introduït les seves dades personals, el client emet la seva acceptació jurídicament vinculant de l'oferta contractual sobre els productes continguts a la cistella de la compra fent clic al botó de finalitzar de el procés de comanda .

2.3 En un termini de 24 hores, el venedor enviarà a el client una confirmació de la comanda per correu postal o electrònic.

2,4 Amb l'acceptació d'una oferta a través del formulari de comanda en línia de venedor, aquest guardarà el text contractual i l'enviarà a el client juntament amb les condicions generals corresponents, després que el client hagi realitzat la comanda. Així mateix, el text contractual s'arxivarà en el lloc web del venedor i el client podrà consultar accedint al seu compte protegida amb contrasenya mitjançant les seves dades d'accés, sempre que hagi creat aquest compte a la botiga web del venedor abans de realitzar la comanda.

2.5 Abans de fer la seva comanda vinculant a través del formulari en línia del venedor, el client podrà corregir en qualsevol moment les seves dades mitjançant les funcions usuals del teclat i el ratolí. A més, abans de fer la seva comanda vinculant se li mostraran totes les dades un cop més en una finestra de confirmació, i podrà corregir-los mitjançant les funcions usuals del teclat i el ratolí.

2.6 La tramitació de la comanda i la presa de contacte es duen a terme en general per correu electrònic i tramitació automàtica de la comanda. El client s'ha de cerciorar que l'adreça de correu electrònic que proporcioni per a la tramitació de la comanda sigui correcta, de manera que pugui rebre en aquesta direcció els correus electrònics que el venedor li enviï. En particular, en cas d'utilitzar filtres de correu no desitjat, el client s'ha d'assegurar que es puguin rebre tots els correus electrònics que li enviï el propi venedor o a través d'un tercer autoritzat per aquest per tramitar la comanda.

3) Preu i condicions de pagament

3.1 Els preus indicats pel venedor són preus globals i inclouen l'impost legal sobre el valor afegit per als casos aplicable

3.2 El cost del transport s'afegeix al finalitzar la comanda, i es calcula en funció del pes, volum i país de destinació. Si el client vol utilitzar una determinada companyia per aquest servei o te qualsevol dubte sobre el cost calculat pel web pot comunicar-se amb el venedor mitjançant el següent e-mail: medir@medir.cat 

3.3 Quan els enviaments s'efectuïn a països fora de la Unió Europea és possible que, en casos particulars, es generin altres costos que el venedor no estarà obligat a assumir i que aniran a càrrec de client. Aquests comprenen, entre d'altres, els costos de la transferència de diners a través d'entitats de crèdit (p. Ex. Comissions de transferències i per conversió de moneda) o taxes o impostos d'importació (p. Ex. Drets de duana).

3.4 El client disposa de diverses modalitats de pagament ofertes mitjançant la pàgina web del venedor.

4) Condicions de lliurament i enviament

4.1 El lliurament de la mercaderia s'efectua regularment mitjançant enviament a l'adreça de lliurament indicada pel client.

4.2 Quan l'empresa de transport no pugui lliurar la mercaderia enviada a el client i, en conseqüència, hagi de tornar-la al venedor, el client es farà càrrec de les despeses de l'enviament infructuós. Això no és aplicable, si el client exercís el seu dret de desistiment, o si el client no fos responsable de les circumstàncies que hagin fet impossible l'entrega.

4,3 Si el client és un empresari, el risc de pèrdua i deteriorament fortuït dels productes venuts és assumit pel client tan aviat com el venedor hagi lliurat la mercaderia a l'empresa de transport, el transportista o qualsevol altra persona o empresa a qui s'hagués encomanat la realització de l'enviament.

5) Responsabilitat per defectes

5.1 En cas que el producte comprat presenti un defecte, s'aplicaran les normes legals sobre responsabilitat per defectes i s'indicaran els drets jurídics de garantia del consumidor.

5.2 Per a que les reclamacions per a esmenar defectes siguin vàlides cal que el consumidor comuniqui el defecte a el venedor al rebre els articles adquirits.

6) Dret i jurisdicció aplicables

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb les vendes efectuades en aquesta pàgina web, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de les mateixes els Jutjats i Tribunals de la Bisbal (Girona)

7) Resolució alternativa de litigis

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Aquesta plataforma serveix com a finestreta única per a la solució extrajudicial de litigis relatius a obligacions contractuals derivades de contractes de compra o de prestació de serveis en línia en què sigui part un consumidor.